Nadenken over de toekomst van afvalinzameling in Dronten gaat donderdag van start

Dronten - De gemeenteraad van Dronten buigt zich donderdag voor het eerst over het 'grondstoffenbeleidsplan'. Dat is de start van een intensief traject voor de komende maanden, waarbij de politiek, een klankbordgroep en inwoners zich buigen over het toekomstige afvalbeleid.

Consulatie gemeenteraad

In een eerste ‘raadsconsultatie’ wordt de gemeenteraad donderdag gevraagd naar haar mening over een aantal ‘oplossingsrichtingen’ voor wat betreft een betere inzameling van afval. Centrale doelstelling is dat het afval (nog) beter gescheiden wordt, zodat de verschillende soorten afval als grondstof voor verschillende industrieën kunnen dienen en er uiteindelijk geen sprake meer is van restafval.

Verschillende knoppen

Om daar te komen zijn er verschillende knoppen waaraan gedraaid kan worden. Zo wil het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteraad weten hoe men denkt over de mogelijkheid om via de afvalpassen voor de ondergrondse containers tot op adresniveau te kunnen registeren hoe vaak en hoeveel afval elk huishouden in de container stopt. Nu worden die gegevens niet verzameld en kan er dus ook niet gehandhaafd worden bij vermoedens van misbruik: mensen die spullen in de container stoppen die daar niet thuishoren of bedrijven die hun afval in ondergrondse containers dumpen.

Als er wel op adresniveau geregistreerd wordt, kan dat ook de opmaat zijn naar ‘diftar’: het systeem waarbij huishoudens een rekening krijgen voor de hoeveelheid afval die ze storten. Huishoudens die heel goed afval scheiden en weinig restafval storten, worden dan financieel beloond met een lagere rekening.

Klankbordgroep

Ook wordt de politiek voorgelegd hoe men vandaag de dag denkt over de honderd procent kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing: alle aan afval en afvalinzameling gerelateerde kosten worden zo doorberekend aan de inwoners.

Het zijn slechts een paar vragen waar politiek en inwoners de komende maanden mee aan de slag gaan. Er is representatieve een klankborgroep samengesteld van vijftien bewoners, op grond van hun eerdere deelname aan een enquête over het onderwerp en hun daarin geuite wens mee te willen denken over het nieuwe grondstoffenbeleidsplan en de keuzes voor de afvalinzameling die daaruit volgen. Die klankbordgroep wordt veelvuldig betrokken en geraadpleegd bij de komende discussie.