Discussie over nieuwbouw van De Schakel in de Botter

Lelystad - Basisschool De Schakel in de Botter in Lelystad krijgt nieuwbouw, maar hoe die eruit gaat zien, is nog de vraag. De gemeenteraad krijgt drie scenario’s voorgelegd, waarvan er één de duidelijke voorkeur heeft van het college van burgemeester en wethouders.

Drie scenario’s

De gemeenteraad heeft vorig jaar al ingestemd met nieuwbouw voor de christelijke basisschool. Het huidige gebouw is op en dat aanpassen aan de eisen van deze tijd vergt een grotere investering dan nieuwbouw.

Maar er is wel discussie over de vorm van de nieuwbouw. Het college zet bij monde van wethouder Madelon van Noort in op een ‘Integraal kindcentrum’, bestaande uit huisvesting voor de school, een gymzaal en een kinderopvang. Er is een tweede scenario waarbij er wordt ingezet op een multifunctionele accommodatie, waarin ook Welzijn Lelystad voor bepaalde activiteiten en het consultatiebureau van Icare een plekje krijgen. En dan is er nog een derde scenario, waarin naast de partijen uit scenario twee ook kerk Het Anker er een plek krijgt. Die kerk heeft nu een gebouw in het Karveel, maar ook dat is aan het einde van haar Latijn. Door bij de nieuwe school een kerkgebouw te realiseren, kunnen daar ook maatschappelijke en sociale activiteiten van de kerk worden gehouden.

Onwenselijk

En daar wringt de schoen. Het nieuwe college van b+w ziet die combinatie niet zitten. Ten eerste is dat plan financieel nog niet rond. ‘Dat zou kunnen betekenen dat er vertraging optreedt, en dat willen we niet,’ zegt de wethouder. Ze verwijst daarbij naar Biddinghuizen, waar de plannen voor een combinatie van een multifunctioneel centrum en een nieuw kerkgebouw al negen jaar in de planfase zitten en pas nu tot uitvoer worden gebracht.

Een ander probleem is dat een kerkgebouw bij een school te weinig zekerheid biedt voor de toekomst. De kerk zou het gebouw zelf kunnen financieren het huren van de gemeente. ‘Maar dan staat er een gebouw waar diensten kunnen worden gehouden voor 300 mensen. Wat gebeurt er als de kerk groeit of juist krimpt, en daardoor er weer weg wil? Dan zit je als gemeente met een groot gebouw waar je weinig mee kunt.’ Een derde bezwaar is de onduidelijkheid die kan ontstaan als een kerk zich in een gebouw vestigt dat (deels) van de gemeente is. ‘Dit college hecht zwaar aan de scheiding van kerk en staat.’

Wringende schoen

De wringende schoen is dat de school zelf en de kerk wel enthousiast zijn over deze plannen en in eerdere gesprekken met het vorige college van b+w op zijn minst de indruk kregen dat die ook enthousiast was. Er zijn geen toezeggingen gedaan, maar er is wel ingezet op verdere uitwerking van dit scenario.

Wethouder Van Noort wil vooral vasthouden aan de taken en verantwoordelijkheid van de gemeente, en die gaan over het zorgen voor goede schoolgebouwen en het bewaken van de doorgaande leerlijn. Die is in het eerste scenario het beste geborgd, zeker ook met de tijdsdruk die er op het project ligt. ‘We kiezen ook niet voor scenario b, omdat daarop niet is begroot. Bovendien is er veel leegstand in gebouwen die geschikt zijn voor iets dergelijks.’ Vorig jaar klonk, bij de motiemarkt, nog wel de roep om een soort van buurthuis in de Botter.

Woord aan de politiek

Het woord is nu aan de gemeenteraad. Die praat dinsdag voor het eerst over de plannen en zal een keuze moeten maken uit de drie scenario’s.