Dronten blikt terug op twee jaar verbindingen

Dronten - De gemeente Dronten ziet terug op twee jaar nieuwe verbindingen. Bij het omarmen van het coalitieakkoord zegde het college toe alles wat het doet samen te doen met de samenleving. 'Omdat wij samen de gemeente Dronten maken', schrijft het college in de inleiding van de midden-termijn-terugblik, waarin een overzicht wordt gegeven waar het college nu staat in het toegezegde beleid.

In de kop van het overzicht het groeiend aantal enquêtes dat is afgenomen. Roelof Siepel, portefeuillehouder inwonersparticipatie, onderschrijft dat mensen zich steeds meer betrokken voelen bij wat er in hun omgeving gebeurt en dat men daarover kan meepraten en meebeslissen. ‘Een zoektocht waarbij wij elkaar nodig hebben, want alleen samen kunnen we werken aan een beter, mooier en duurzamer Dronten.’ Halverwege de bestuursperiode kijkt het college terug op de eerste resultaten en spreekt zijn dank uit aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen.

Klimaatbewust

Wethouder Ton van Amerongen is blij met het overzicht, dat niet persé gaat over financiën maar vooral hoe wij onze middelen inzetten: ‘In de afzonderlijk paragrafen over sport en cultuur staan mooie voorbeelden van wat wij hierin hebben kunnen bijdragen. De nieuwe verbindingen maken ook dat niet alle thema’s direct te rubriceren zijn. Zo mogen wij trots zijn op het nieuwe duurzame en gasloze Burgemeester Aat de Jonge zwembad en wordt het ‘Huis van de Gemeente’ toekomstbestendig verbouwd. We melden dit onder ‘Klimaatbewust handelen’, maar dit komt natuurlijk vooral ten goede aan onze dienstverlening en sportvoorzieningen.’

Onder ‘Klimaatbewust handelen’ meldt het college 700 aanvragen in 2019 voor duurzaamheidsleningen, die vooral werden bestemd voor installatie van zonnepanelen. Wethouder Korting brengt het-in-gesprek-zijn-met-de-samenleving in over de behoefte aan elektrische laadpalen en het samen in kaart brengen waar deze het beste kunnen staan. ‘Ik kijk ook met veel plezier terug op het participatieproces met de Vereniging voor Dorpsbelangen Swifterbant en ondernemers van Spelwijk over de toekomstontwikkeling van bedrijventerrein Spelwijk. Maar ook de uitvoering van Wisentweg, Morinel, De Helling/De Noord en de planontwikkeling voor de Walvisstraat en De Zuid en de aanpak van De Oost doen we met de omgeving. Daarbij wordt ook het bewonersinitiatief opgepakt om een dementievriendelijke route aan De Oost te realiseren van de zorginstellingen naar het centrum'.

Lange rij van actiepunten

‘Wat opvalt is de lange rij van actiepunten die zijn uitgevoerd’, constateert wethouder Peter van Bergen trots als hij kijkt op zijn portefeuilles in het sociaal domein, wonen en volkshuisvesting. ‘Bij de samenleving haalden wij ideeën op om overlast in Dronten-Noord tegen te gaan, waar het wonen van studenten en arbeidsmigranten in balans moet zijn met de buurt.’

Voorbeelden van nieuwe verbindingen in zijn portefeuille zijn de verbindingen die zijn aangegaan om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit te laten dalen. Of de gelijke kansen door voorschools deel te nemen aan de samenwerking Kansrijke Start; en in het basisonderwijs met de ondersteuningsstructuur ‘De school als Werkplaats’.

Integraal veiligheidsbeleid

Burgemeester Gebben licht uit de vele actiepunten de aanpak van het integraal veiligheidsbeleid. 'Dronten, Urk en Noordoostpolder trekken samen op om onze omgeving veilig te houden, dat mag ook een nieuwe verbinding worden genoemd'.

Het complete overzicht van de Middentermijn terugblik is te vinden op Dronten.nl