Plannen voor gebied Lelycentre liggen zes weken ter inzage

Lelystad - De gemeente Lelystad heeft het ontwerp 'Beeldregieplan Lelycentre gebied' vrijgegeven voor inspraak. Het plan beschrijft de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de architectuur, het beeld en de beoogde sfeer van het gebied.

Voor het gebied Lelycentre is in 2017 een gebiedsvisie vastgesteld. Het gebied verandert van een werkgebied met kantoorfuncties naar een stedelijk woonmilieu met buurtvoorzieningen. Een aantal van de in de gebiedsvisie benoemde (her)ontwikkelingen krijgt inmiddels vorm. Met het ‘Beeldregieplan Lelycentre gebied’ is het mogelijk om bij het maken en uitvoeren van deze en nog volgende plannen meer op de gewenste kwaliteit te sturen.  

Zes weken ter inzage

Het ontwerp 'Beeldregieplan Lelycentre gebied' ligt met ingang van 17 september gedurende zes weken (tot 29 oktober) ter inzage. Gedurende deze termijn is het mogelijk een inspraakreactie in te dienen. 

Het ontwerpplan is gepubliceerd op www.lelystad.nl/welstand, maar kan ook worden ingezien op de projectwebsite over de uitvoering van de gebiedsvisie: www.lelycentrebouwt.nl. Verder kan men de stukken op afspraak inzien in het stadhuis (bel 14 0320 voor een afspraak). De informatiebalie in de hal van het stadhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Het beeldregieplan wordt later, na verwerking van de inspraakreacties, door de gemeenteraad vastgesteld.