Raad Lelystad geeft richting aan bezuinigingen

Lelystad - De Lelystadse gemeenteraad heeft dinsdag de Kadernota vastgesteld. Daarbij zijn een aantal richtingen vastgesteld waarin bezuinigd zal moeten worden. Want de financiële situatie van de gemeente Lelystad is weinig rooskleurig. Daarbij zijn de effecten van de coronacrisis nog niet eens meegenomen.

Welzijn Lelystad

De bezuinigingsvoorstellen worden voor de gemeentelijke begroting van het komende jaar uitgewerkt. De behandeling daarvan staat in het najaar op de politieke agenda. Duidelijk is in ieder geval dat er op Welzijn Lelystad zal worden bezuinigd. De ‘kaasschaafmethode’, overal een beetje minder, kan daarbij niet meer worden toegepast. Dat betekent dat er fundamentele keuzes moeten worden gemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders had daarbij voorgesteld te bezuinigen op onder andere de mantelzorgondersteuning, de leefstijlcoach en ondersteuning van ouders. Dat is de gemeenteraad iets te kort door de bocht. Eerst moet worden geïndexeerd wat individuele projecten van Welzijn, ook buiten de bovenstaande, hebben opgeleverd. Dat, tezamen met een uitgewerkt voorstel van hoeveel bepaalde bezuinigingen opleveren en wat daarvoor dan niet meer gedaan wordt, geeft de gemeenteraad meer keuzemogelijkheid.

Gemeentelijke organisatie

Ook de gemeentelijke organisatie zelf ontkomt niet aan bezuinigingen. Zo is op voorstel van de VVD besloten dat de loonsom, dat wat de gemeente jaarlijks aan personeelskosten kwijt is, voor de komende drie jaar wordt bevroren. Als de lonen van ambtenaren middels cao-afspraken stijgen, betekent dat dus per definitie minder ambtenaren. Ook de inhuur van tijdelijk personeel mag niet (steeds) meer gaan kosten. Ook daar worden voor de komende drie jaar de uitgaven bevroren. Overigens wil de SP wel dat de vergrijzing van het ambtenarenapparaat in beeld wordt gebracht, inclusief maatregelen om dat te voorkomen of tegen te gaan. Daarmee moet de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig worden gemaakt.  

Jeugdzorg en Participatiewet

Ook zal er fors moeten worden bezuinigd op de Jeugdzorg, omdat de kosten daarvan elk jaar stijgen en Lelystad er veel meer geld aan kwijt is dan de vergoeding voor jeugdzorg die men van het Rijk krijgt. Op voorstel van Leefbaar Lelystad mag dat echter niet ten koste gaan van de kwaliteit. Ook op de Participatiewet, de wet die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk moet helpen, zal fors worden bezuinigd. De regie op de uitvoering van die wet zal waarschijnlijk worden ondergebracht bij het werkbedrijf, waar die nu nog bij Welzijn Lelystad ligt. Op voorstel van GroenLinks is daarbij wel afgesproken dat bij eventuele voorstellen tot bezuiniging de inhoudelijk beste oplossing centraal staat, niet het bedrag van de bezuiniging.

De InwonersPartij wilde dat de gesubsidieerde instellingen niet worden gecompenseerd voor de alsmaar stijgende prijzen en lonen. Dat voorstel kreeg echter geen meerderheid van de gemeenteraad. GroenLinks kreeg wel voor elkaar dat naast allerlei andere voorstellen voor bezuinigingen er ook wordt gekeken naar alternatieven om uitgaven te verlagen of gemeentelijke inkomsten te verhogen, zodat de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting dit najaar ook wat te kiezen heeft.

Eigen voorstellen

Daarnaast heeft de gemeenteraad altijd een aantal eigen voorstellen, voorgestelde bezuinigingen niet toe te passen of juist ergens anders wel op te bezuinigen. Middels tientallen amendementen en moties werden die in stemming gebracht. Een overzicht:

  • Op voorstel van Jong Lelystad zal de oversteek voor fiets- en voetgangers in het Wold, ter hoogte van ’t Laar, worden verbeterd. Die oversteek wordt nu als uitermate onveilig ervaren en er gebeuren ook regelmatig ongelukken.
  • Ook de Larserdreef moet op korte termijn veiliger worden gemaakt. Op voorstel van de InwonersPartij zal eerst worden onderzocht hoe dat kan. Daarbij wordt niet gekeken naar stoplichten, maar wel naar bijvoorbeeld het afsluiten van de middenberm, waardoor afslaand verkeer vanaf de Ketelmeerstraat en de Torenvalkweg nog maar één kant de dreef op kan rijden.
  • Op voorstel van Leefbaar Lelystad zal de veiligheid van de fietspaden in Lelystad worden onderzocht, waarbij onveilige situaties in beeld moeten worden gebracht en waar mogelijk moeten worden opgelost.
  • Het jongerenproject Urban Village, dat in het Stadshart in het voormalige RAF-pand zit, krijgt ook voor de jaren 2021 en 2022 ondersteuning. Het initiatief, waarmee jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen, krijgt in die jaren telkens 15.000 euro.
  • Op voorstel van het CDA zal worden bekeken of en hoe de huurverhoging van 4 procent voor zaalsportverenigingen kan worden teruggedraaid.  
  • De Agora krijgt geen extra ondersteunende middelen wanneer de bioscoopfunctie door een nieuwe bioscoop minder wordt of helemaal wegvalt. Het bedrag dat men nu met het vertonen van films verdient, zal men dan op eigen kracht moeten compenseren. Dat voorstel van de InwonersPartij kreeg 19 van de 35 raadsleden achter zich.
  • Er wordt op voorstel van Leefbaar Lelystad bezuinigd op de ondersteuning die het college van b+w krijgt. Bij de toetreding van een zesde wethouder tot het college twee jaar geleden werd er 150.000 euro extra aan bestuursondersteuning uitgegeven. Maar omdat er nu twee wethouders minder zijn, kan dat bedrag dus met 300.000 euro omlaag. Mochten er dan in de naaste toekomst weer wethouders bij komen, dan gaat de vergoeding weer omhoog.  
  • De voorgestelde vergoeding voor fractieassistenten die werd voorgesteld, is op voorstel van de InwonersPartij geschrapt. De partij, en met haar 22 van de 35 aanwezige raadsleden, vindt het geen pas geven om in tijden van bezuiniging die extra uitgave van 43.000 euro in totaal elk jaar wel door te voeren.
  • Op voorstel van de ChristenUnie zal er worden gekeken naar de oneerlijke manier waarop de Onroerend Zaak Belasting op niet-woningen in het buitengebied wordt geheven. Daardoor kunnen agrariërs nu geen beroep meer doen op een wettelijk bepaalde vrijstelling van OZB voor het woondeel van percelen. Dat moet uit oogpunt van eerlijkheid worden rechtgetrokken, vindt de ChristenUnie en met haar een overgrote meerderheid van de raad.
  • Op voorstel van Jong Lelystad zal er extra worden gekeken naar de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren, om te voorkomen dat er een ‘kansloze coronageneratie jongeren’ ontstaat. Op voorstel van Leefbaar Lelystad komt er in de komende begroting sowieso een ‘coronahoofdstuk’.

De gehele Kadernota is te lezen via de website van de gemeenteraad.