Beheer Oostvaardersplassen vastgelegd in nieuw managementplan

Lelystad - Staatsbosbeheer heeft een nieuw managementplan voor de Oostvaardersplassen. Het plan gaat uit van een kerngebied met daaromheen een multifunctionele schil van gebieden. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het beheer van de grote grazers.

In het beleid ten aanzien van de Oostvaardersplassen hebben zich de afgelopen jaren meerdere ontwikkelingen voorgedaan. Voor het nieuwe managementplan is relevant dat het Rijk en de provincie in 2016 een overeenkomst sloten over het dierenwelzijn van de grote grazers. In juli 2018 hebben Provinciale Staten van Flevoland een beleidskader beheer Oostvaardersplassen vastgesteld, op basis van het advies van de commissie Van Geel. In juli 2018 ondertekenden Gedeputeerde Staten van Flevoland en Staatsbosbeheer een convenant waarin werd afgesproken dat er een managementplan opgesteld zou worden. In het plan zijn de vernieuwde afspraken en werkwijzen vastgelegd die leidend zijn voor het dagelijkse beheer.

Maatschappelijk draagvlak

Het plan beschrijft de opgaven die Staatsbosbeheer in het gebied heeft en de wijze waarop die worden ingevuld via het beheer. Vogels, in het bijzonder de opgave die Staatsbosbeheer heeft vanuit Natura 2000, meer landschappelijke variatie en biodiversiteit en een betere beleving zijn in het kort gezegd de doelen waarvoor het gebied wordt beheerd. De wetenschap krijgt een grotere rol en er wordt de komende jaren veel aandacht besteed aan maatschappelijk draagvlak. Alles binnen de context van Nationaal Park Nieuw Land.

Kerngebied met multifunctionele schil

Om te beginnen gaat het plan uit van een kerngebied waar de natuur voorop staat, de ‘oude’ Oostvaardersplassen, het Natura 2000-gebied, met daaromheen een multifunctionele schil van gebieden. Deze zijn elk op een eigen manier ondersteunend aan het kerngebied maar hebben meerdere functies. Dit geheel noemen we voortaan Oostvaardersplassen.

Grote grazers

Het managementplan gaat uitgebreid in op het beheer van de grote grazers. Er wordt gestuurd op vastgelegde aantallen grote grazers en de ontwikkeling van landschap en biodiversiteit. Het is dus niet meer zo dat het voedselaanbod bepaalt hoeveel grazers er in het gebied mogen leven. Ook de monitoring van de dieren en de veterinaire zorg zijn intensiever en er zijn afspraken vastgelegd over bijvoeren. In het plan wordt aangegeven hoe Staatsbosbeheer het terugbrengen van de grote grazers tot het passende aantal van 1100 dieren wil realiseren. Voor de edelherten geldt een doelaantal van 500 dieren, dat door middel van afschot van voornamelijk vrouwelijke dieren, bereikt moet worden. De ontheffing voor het afschot is op het tijdstip van de vaststelling van het managementplan door de rechter geschorst. Zolang de schorsing geldt, kan er geen populatiebeheer van de edelherten uitgevoerd worden. Op het moment dat de schorsing van de ontheffing is opgeheven, wordt in het kerngebied gestart met het beheer van de populatie edelherten tot een voorjaarsstand van 500 edelherten. Dit wordt gerealiseerd door jaarlijks actief beheer.

[De tekst gaat verder na de infographic]

Runderen en paarden

Het passende aantal konikpaarden en heckrunderen is vastgesteld op totaal 600 dieren. Het overschot aan paarden wordt uitgevangen en indien mogelijk naar andere geschikte gebieden verplaatst. Als dit niet mogelijk is, worden ze geslacht. Voor de heckrunderen geldt dat het teveel aan dieren in het veld wordt geschoten en vervolgens naar de destructie gaat. Het slachten en ter consumptie aanbieden van heckrunderen is binnen de huidige wet- en regelgeving niet mogelijk.

Levend document

Ook monitoring en onderzoek, communicatie en omgevingsmanagement zijn in het managementplan uitgewerkt. Nog niet alles is in het plan uitgewerkt, het is namelijk een levend document dat gaandeweg wordt uitgebreid met onderwerpen zoals waterbeheer en bosbeheer.

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland stemde dinsdag met het nieuwe managementplan voor het natuurgebied in.

Bekijk hier het hele managementplan.


Gerelateerd nieuws