Lelystadse ondernemers krijgen uitstel van betaling belasting

Lelystad - Om in de coronacrisis gemeentelijke belastingschulden te voorkomen, mogen Lelystadse ondernemers hun belasting op een later moment betalen. De betaaldatum verschuift naar 30 juni.

De verlaging van de invorderingsrente van 4 procent naar 0,01 procent is een wettelijke regeling die ook voor gemeentelijke belastingen geldt en door het college wordt gevolgd. Met het opleggen van boetes op het niet tijdig betalen van belasting wordt terughoudend omgegaan.

De liquiditeit van ondernemers staat onder druk door de effecten van de maatregelen tegen het coronavirus. Door de betaaldatum waarop belastingschuld moet zijn voldaan naar achteren te schuiven - naar 30 juni 2020 - krijgen bedrijven tijdelijk financiële armslag om overeind te blijven.

Invordering schuift op

Uitstel van betalingsverplichting betekent het opschuiven van de invorderingswerkzaamheden door de gemeente. Zo zullen eventuele aanmaningen nu niet voor 1 juli worden verzonden. Mochten de problemen langer duren dan nu is voorzien, dan bestaat de mogelijkheid de betaaldatum opnieuw te verschuiven. 

Opschorten zinvol voor twee groepen belastingplichtige ondernemers

Binnen de gemeentelijk belastingverordening zijn drie groepen belastingschuldigen gedefinieerd
waarvoor verschillende betaaltermijnen van toepassing zijn:

  • Belastingschuldigen voor aanslagbedragen lager dan 50 euro en boven 5.000 euro. Deze groep dient de belastingaanslagen binnen een maand te voldoen. Vervaldatum is 29 februari.
  • Belastingschuldigen voor aanslagbedragen hoger dan 50 euro en lager dan 5.000 euro. Deze groep mag de belastingaanslagen in vier gelijke termijnen (februari, maart, april, mei) voldoen.
  • Belastingschuldigen voor aanslagbedragen hoger dan 50 euro en lager dan 5.000 euro en waarvoor een machtiging tot automatische incasso is afgegeven. Deze groep mag de belastingaanslagen in elf gelijke termijnen (februari tot en met december) voldoen.

De vervaldatum voor de eerste groep is inmiddels vervallen. Hiervoor is de invordering nog niet opgestart. De laatste vervaldatum voor de tweede groep vervalt 31 mei. Door voor beide groepen de invordering op te schorten naar 30 juni krijgen deze groepen belastingschuldigen de gelegenheid belastingschulden tot 30 juni 2020 te voldoen zonder dat daar een boete voor ontstaat.

Voor de derde groep bestaat al de mogelijkheid om in 11 termijn te voldoen. De noodzaak om voor deze groep aanpassing in de betaaltermijnen te organiseren is minder urgent. 

Tijdelijke verlaging invorderingsrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van een betalingstermijn, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt, ook de gemeentelijke. Het college van Lelystad volgt en bekrachtigt dit kabinetsbesluit. Daardoor kan bij onvoorziene omstandigheden waarbij bij belastingschuldigen wel een boete (invorderingsrente) in rekening is gebracht deze worden kwijtgescholden.

Boetes

Tenslotte heeft het college uitgesproken zeer terughoudend te zullen zijn bij het opleggen van boetes als ondernemers als gevolg van de corona-pandemie problemen ondervinden bij het betalen van hun belastingschuld.

Mochten de effecten van de maatregelen tegen het coronavirus langer aanhouden dan nu is voorzien, dan zal het college zich beraden op het nemen van eventuele verdere maatregelen.