Bedrijf Van Werven wil uitbreiden in Biddinghuizen

Biddinghuizen - Het bedrijf Van Werven in Biddinghuizen wil uitbreiden. In 2018 stond de gemeente nog niet positief tegenover dat plan, maar dat is inmiddels veranderd. In maart is het woord aan de gemeenteraad.

Uitbreiding

Van Werven Biomassa B.V. zit aan de Biddingringweg 23 en heeft een verzoek ingediend om haar bedrijfsperceel met 5 hectare uit te breiden. Dat is in strijd met het gemeentelijk beleid op die locatie.

Het gaat namelijk om een niet-agrarische bedrijfsfunctie in het buitengebied en bij het opstellen van een passend bestemmingsplan voor deze locatie is door de gemeente in 2010 duidelijk gecommuniceerd dat een verdere uitbreiding op die locatie is uitgesloten. In maart 2018 is (gemeentelijke medewerking aan) het bedrijfsuitbreidingsverzoek dan ook door het college van burgemeester en wethouders afgewezen.

Gesprekken en tafel

De gesprekken zijn daarna echter wel doorgegaan en Van Werven heeft haar uitbreidingswens nader uitgewerkt. Het bedrijf is innovatief in ontwikkelingen in de kunststof-recycling en stimuleert daarmee de circulaire economie. En dat is iets waar de gemeente van harte achter staat.

In een ‘omgevingstafel’, waar betrokken beleidsadviseurs van de gemeente, vertegenwoordigers van de provincie, het Waterschap Zuiderzeeland en de omgevingsdienst OFGV aanwezig waren, heeft de directeur van Van Werven in oktober vorig jaar de uitbreiding nog eens ander toegelicht.

Ambtelijk advies

De uitkomst daarvan is dat het college nu ambtelijk geadviseerd is wel in te stemmen met de plannen en het bestemmingsplan aan te passen aan de uitbreidingswensen van Van Werven. Daarbij zullen dan nog wel, in de definitieve plannen, een aantal aandachtspunten nader worden uitgewerkt. Dat betreft onder andere milieueisen (geur, bodem, archeologie), veiligheidseisen (met name brandveiligheid), wateraspecten, de uitstoot van stikstof, het realiseren van een tweede ontsluitingsmogelijkheid op de Biddingringweg en haalbaarheid van de in de plannen opgenomen zonneweide.

50 tot 80 banen

Volgens de gemeente is verhuizing naar een andere locatie voor het bedrijf niet of nauwelijks haalbaar: niet alleen is dat voor het bedrijf financieel niet haalbaar, er zijn ook nauwelijks locaties waar het bedrijf qua omvang en activiteit wel zou passen in de gemeente Dronten.

Bovendien, een andere reden voor de gemeente om nu wel positief te adviseren, krijgt Van Werven met het realiseren van de uitbreidingswens de mogelijkheid haar Europese kennis- en ontwikkelcentrum voor plastic in Biddinghuizen te realiseren. Uitbreiding zou bovendien 50 tot 80 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren, voor zowel praktisch geschoolde mensen als hbo’ers van bijvoorbeeld Aeres Hogeschool Dronten.

Woord aan gemeenteraad

De politiek buigt zich in maart over de plannen. Als de gemeenteraad ermee instemt, zouden de uitbreidingsplannen voor juli verder moeten worden uitgewerkt door het bedrijf.