Kustvisie 2030 schets kansen, met name op gebied van toerisme, natuur, wonen en werken

Lelystad - De gemeenteraad buigt zich binnenkort over de ‘Kustvisie 2030’ Daarin wordt een visie vastgelegd voor de 17 meest in het oog springende kilometers aan kust van Lelystad. Want daar liggen enorme kansen, voor nu en in de toekomst, die voor een deel ook al worden gegrepen en in werking zijn gezet.

Verschillende gebieden

Er zijn vijf te onderscheiden gebieden, die elk hun eigen ontwikkelingen en kansen hebben. Voor de inwoners van Lelystad is de beoogde ontwikkeling van ‘Stedelijk kust’ het meest aansprekend. Het gaat daar om Bataviahaven en het Bataviakwartier. Daarin wordt meer ruimte voorzien voor leisure en horeca, maar niet voor detailhandel of perifere detailhandel. Onderin de strook van het tweede bouwblok in Bataviahaven is bijvoorbeeld horeca voorzien. Verder is er ruimte voor leisure. 'Dat kan misschien een paintballhal zijn, of een overdekte golfhal of surfhal. Het moet iets zijn wat enigszins aansluit bij dat gebied,’ zegt wethouder Ed Rentenaar.

Ook is er ruimte voor een hotel. Volgens Rentenaar is er voor al die zaken zeker belangstelling uit de markt, maar wacht men soms wel eens op elkaar. ‘Batavia Stad heeft bijvoorbeeld drie miljoen bezoekers per jaar, die gemiddeld vier uur in dat gebied verblijven. We kijken dus naar mogelijkheden om hen langer in dat gebied of Lelystad vast te houden. De ontwikkelaar van een hotel zegt dan ‘Zijn er leisure-activiteiten in de buurt?’, terwijl de ontwikkelaar van zo’n voorziening weer zegt ‘Zijn er verblijfsmogelijkheden in de buurt?’ Door onder andere de Kustvisie vast te stellen, hopen we die twee tegelijkertijd aan tafel te krijgen, zodat die zaken ook tegelijkertijd ontwikkeld kunnen worden.’

Wonen aan en in het water

Bij het gebied hoort ook de Suyderseeboulevard en Meerdijkhaven, het stuk langs de dijk richting het werkeiland. Bij de Suyderseeboulevard is nu de bebouwing met woningen van een stuk braakliggend terrein begonnen. Voor Meerdijkhaven voorziet de visie in wonen aan, maar wellicht ook in het water. Het werkeiland zelf is bestempeld als erfgoed en zal vooral zo moeten blijven als het is, om de tastbare geschiedenis van Lelystad te bewaren voor de toekomst.

[De tekst loopt door na de foto]

 

Nieuwe kust

Een ander voor de inwoners aansprekend gebied is ‘Nieuwe kust’. Bij de Houtribsluizen wordt nu al een kitesurfstrand aangelegd, maar daar wordt ook een schiereiland voorzien, waarop bijzondere verblijfsaccommodaties kunnen komen, voor mensen die meer de verbinding met de natuur en het water zoeken.

Een ontwikkeling die al gaande is, is die in het gebied dat ‘Zuid flank’ wordt genoemd. Daar vindt de ontwikkeling van Oostvaardersoevers plaats, dat uiteindelijk de verbinding moet gaan vormen tussen de Oostvaardersplassen en de Markerwadden. Voor de eerste fase daarvan heeft het Rijk al 45 miljoen euro in een potje gestopt, de investering van nog eens tientallen miljoenen is even geparkeerd, maar zal er op termijn wel komen. Ook hier wordt voorzien in nieuwe eilanden op het water en liggen er kansen op het gebied van toerisme en (bijzondere) verblijfsaccommodaties.

Industrie en scheepvaart

Dan zijn er nog twee andere gebieden: ‘Noord’ en ‘De Baai’.  De eerste is het gebied bij Flevokust Haven en de Maximacentrale, waar het vooral gaat om industriële ontwikkelingen. Maar binnen dat gebied vallen ook het Houtribhoekstrand, dat meer en nadrukkelijk verbonden zou moeten worden met het Zuigerplasbos aan de andere kant van de dijk, en Parkhaven en Houtribhoogte, met de unieke woningen in een soort van duinlandschap.

‘De Baai’ is de vaarroute langs Lelystad, waar onder andere schepen die laden en lossen op Flevokust Haven gebruik van maken. Daar zal verder weinig aan veranderen.

Veel partijen

Bovenstaande laat wel zien dat er bij de kust van Lelystad heel veel partijen betrokken zijn: overheden (het Rijk, de provincie, maar ook gemeenten aan ‘de overkant’ in Noord-Holland), instellingen, marktpartijen, omwonenden, gebruikers van het gebied. Die hebben allemaal in langdurig traject meegedacht over deze visie. Ook de gemeenteraad is er in een eerder stadium verschillende keren bij betrokken. Nu ligt de bal weer daar: de raad moet de visie vaststellen, zodat deze in werking kan treden en richtinggevend kan zijn voor de ontwikkelingen die aan de Lelystadse kust kunnen gaan plaatsvinden.

Voor een deel gaat het dan om het beschermen van natuurgebied of vaarwegen, maar voor een groot deel gaat het om kansen op het gebied van toerisme, wonen en werken. ‘Zo’n visie geeft houvast aan partijen die iets in het gebied willen. Het biedt ook uitdagingen, om die ontwikkelingen ook daadwerkelijk te faciliteren.’ Calimerogedrag is daarbij niet nodig. ‘Amsterdam loopt over van de toeristen, dus ook binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil men de toeristenstroom spreiden. Dan zijn er echt kansen voor Lelystad, als wij onze ‘unique selling points’ goed in de markt zetten. De kust is er daar één van.’

Alkmaar-Zwolle

En om nog even op de tekst in de inleiding terug te komen: het gaat hier om 17 kilometer aan kust die Lelystad heeft, maar in totaal telt Lelystad 54 kilometer kustlijn. ‘Dan heb je het ook over een stuk Oostvaardersdijk richting Almere en de Markerwaarddijk richting Enkhuizen’.

Voor die laatste ligt er ook nog een wens van de regio, die inmiddels gedeeld wordt door de provincie Noord-Holland, om die gekke bocht naar de Houtribsluizen er voor het doorgaande verkeer op de as Alkmaar-Zwolle eruit te halen en de dijk rechtdoor te verlengen voor aansluiting op de N307 richting Swifterbant/Dronten/Kampen/Zwolle. ‘Maar dat is een kwestie van een lange adem hebben, want dat project kost in de voorzichtigste schattingen 200 miljoen euro.’