LTO laakt kritisch artikel Trouw over ‘schone’ koeienstallen

Regio - Het sloeg vorige week in als een bom: een artikel in de Trouw over milieuvriendelijke koeienstallen, die net zo vervuilend zouden zijn als ‘gewone’ koeienstallen. ‘Stemmingmakerij’, vindt landbouworganisatie LTO Nederland. Het zou zelfs investeringen in milieubesparende maatregelen kunnen afremmen.

Onzekerheden

'De verduurzaming van de veehouderij wordt niet geholpen door vergaande conclusies te trekken op basis van onderzoeksrapporten die nuance behoeven en onzekerheden bevatten’, laat LTO weten. ‘Al twintig jaar meet de overheid stalsystemen die meer of minder stikstof uitstoten. Om een stalsysteem toegelaten te krijgen op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak- en Veehouderij), moeten zwaar onderbouwde procedures worden doorlopen. Het is daarom te kort door de bocht om nu op basis van één onderzoek te concluderen dat bepaalde stallen weinig milieuwinst opleveren.’

Honderdduizenden euro’s

Ieder jaar verschijnt er wel een nieuw wetenschappelijk onderzoeksrapport met weer andere uitkomsten, weet de landbouworganisatie. ‘Veehouders investeren heel veel geld en moeite in het terugdringen van emissies van onder meer stikstof. Bij stallen gaat het dan vaak om vele honderdduizenden euro’s die over periodes van twintig tot dertig jaar moeten worden terugverdiend.’

Die stallen worden op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten gebouwd. ‘In de berichtgeving wordt nu als feit gepresenteerd dat milieutechnieken in stallen niet of slecht werken, terwijl het CBS-onderzoek – waarin twee berekeningsmethodes naast elkaar worden gelegd (dus geen daadwerkelijke metingen) – spreekt over een ‘vermoeden dat de veronderstelde effectiviteit […] wordt overschat’.’

Schadelijk

LTO vindt dat berichtgeving zoals in Trouw het draagvlak om te investeren in milieumaatregelen schaadt. ‘Wij waarschuwen al langer voor het gevaar van overheidsbeleid dat zaken – bijvoorbeeld stikstofemissies – tot meerdere decimalen achter de komma vastlegt op basis van een vermeende nauwkeurigheid. Vermeend, omdat de wetenschappelijke metingen en berekeningen altijd een zekere mate van onzekerheid en onnauwkeurigheid bevatten. Dat is geen pleidooi tegen de wetenschap, maar een roep om voorzichtigheid en nuance van de kant van politiek en beleidsmakers.’

Verschillende oplossingsrichtingen

De stikstofimpasse waar Nederland zich in bevindt gaat over de depositie (of neerslag) op Natura 2000-gebieden, niet over de gemiddelde emissies van stallen. LTO Nederland benadrukt dat de weg uit het huidige stikstofmoeras niet uitsluitend of voornamelijk afhankelijk is van emissiearme stallen. ‘Er zijn verschillende oplossingsrichtingen om uit de impasse te komen.’

Andere maatregelen

Emissiereductie van allerlei economische sectoren en actoren is er daar slechts een van, stelt de landbouworganisatie. ‘De reductie van emissies in de veehouderij is bovendien op veel meer manieren te bereiken dan met alleen maar milieutechnieken in stallen. Vee anders voeren kan de ammoniakuitstoot bijvoorbeeld ook terugdringen, mest op een andere manier over het land uitrijden ook.

Koeienstallen in cijfers

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had Lelystad in 2018 de grootste melkveebedrijven van Nederland. De hoofdstedelijke gemeente van Flevoland telde toen 23 melkveebedrijven, met in totaal 4.739 melkkoeien. Dit is goed voor een gemiddelde van 206 melkkoeien per bedrijf. Dronten kwam op de derde plek met 55 melkveebedrijven en in totaal 8.697 melkkoeien. Dat zorgt voor een gemiddelde van 158 koeien per bedrijf.