Bezwaren tegen inpassingsplan Windplan Blauw van tafel geveegd

Swifterbant - De Raad van State heeft de bezwaren van enkele inwoners van Swifterbant, Dorpsbelangen Swifterbant en actiegroep De Windbrekers tegen het inpassingsplan van Windplan Blauw allemaal van tafel geveegd.

Allemaal afgewezen

Voor wat betreft bezwaren omtrent mogelijke geluidsoverlast, niet juist gevolgde procedures, nut en noodzaak van de windmolens, gebrek aan draagvlak in de omgeving, alternatieven voor andere plekken voor windmolens, de angst voor waardedaling van de woning, de angst voor een negatieve invloed van laagfrequent geluid op de gezondheid, slagschaduw en landschapsvervuiling zijn de bezwaren allemaal afgewezen.  

De bezwaren waren vooral gericht tegen de vijf molens die bij de Rivierduintocht komen. De bezwaarmakers meenden dat de molens beter bij de Houtrib- en Ketelmeerdijk zouden kunnen komen, maar de Raad van State concludeert dat dat juist niet kan, vanwege  de daar aanwezige aalscholver, visdief en dwergvleesmuis.

Niet-ontvankelijk

Ook zijn de bezwaren van enkele individuele bezwaarmakers niet-ontvankelijk verklaard. Het is voorgeschreven dat een bezwaar pas mag worden ingediend als er eerst een zienswijze op het inpassingsplan is ingediend. Dat was niet op tijd gebeurd. De motivering dat dat te maken had met een verkeerde e-mailmelding gedurende drie dagen, waardoor bezwaarmakers de indruk kregen dat de inspraakperiode gesloten was, maakte op de Raad van State geen indruk. Men had voor en ook nog na die drie dagen een zienswijze kunnen indien.

Ook de opmerking dat bewaarmakers dachten dat het om sanering van oude windmolens ging, maar dat de nieuwe dus op de plek van de oude zouden worden gebouwd, maakte geen indruk.

Bouw kan beginnen

Windplan Blauw voorziet in de plaatsing van 61 nieuwe windmolens in een groot gebied binnen de gemeente Dronten ter vervaging van 74 bestaande windmolens. Nu de Raad van State de bezwaren heeft afgewezen, kan de bouw beginnen.