Bezuinigingen raken en verdelen Lelystadse politiek

Lelystad - De bezuinigingen waar de gemeente Lelystad voor staat gaan pijn doen en zullen iedereen raken. Zoveel is wel duidelijk na een eerste avond over de begroting voor het komende jaar en een de blik op het gemeentelijk huishoudboekje voor de komende jaren, in de gemeenteraad dinsdag

Geen inflatiecorrectie

Met name het feit dat gesubsidieerde instellingen de inflatie deels voor dit jaar en helemaal voor komend jaar niet vergoed krijgen van de gemeente, doet pijn. De kosten voor een aantal van die instellingen stijgen wel: omdat de prijzen stijgen, maar ook omdat in een aantal gevallen de lonen van werknemers van die instellingen stijgen. Daar kunnen zij ook niets aan doen, dat is geregeld in de cao-afspraken.

Vertegenwoordigers van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, Welzijn Lelystad en de Flevomeer Bibliotheek Lelystad spraken de gemeenteraad daar twee weken geleden al over toe. ‘Dit gaat gevolgen hebben,’ was hun waarschuwing. Voor de bibliotheek komt er bovenop het niet compenseren van de inflatie ook nog eens een extra bezuiniging van  50.000 euro in 2021, 75.000 euro in 2022 en 100.000 euro in 2023.

Inkomsten tegenover kosten

De gemeente heeft berekend wat het niet vergoeden van de inflatie voor een aantal instellingen betekent. Voor Agora betekent het een bedrag van 18.500 euro minder aan subsidie, voor Kubus is het bedrag 32.500 euro, voor de bibliotheek 40.000 euro, voor Maatschappelijke Dienstverlening 57.000 euro, voor Sportbedrijf Lelystad 67.000 euro en voor Welzijn Lelystad 86.000 euro.

Dat is wat men minder aan inkomsten krijgt, maar de kosten stijgen voor een aantal van deze instellingen door het stijgen van de loonkosten wel. Daarom is er ook bekeken wat de gevolgen kunnen zijn van beiden op de bedrijfsvoering van deze instellingen.

Gevolgen per instelling

Voor de Agora kan het betekenen dat het theateraanbod minder wordt, maar dat er ook minder ruimte is voor amateurgezelschappen (de sociaal culturele activiteiten), omdat er meer ingezet zal moeten worden op commerciële activiteiten. Mogelijk zal er ook gesneden moeten worden in de openingsuren van de kassa. Overigens wordt er ook voorzien dat de komst van een nieuwe bioscoop betekent dat de Agora ook daar een flinke veer zal moeten laten.

Voor Kubus is vooral de gemeente zelf aan zet. ‘De afgelopen jaren is, daartoe gedwongen door de bezuiniging van de gemeente, de organisatie tot het absolute minimum gekrompen, terwijl de te leveren dienstverlening nagenoeg intact is gebleven. Er zijn plekken in de organisatie waar dit al zover is gegaan dat de werkdruk niet meer gezond genoemd kan worden,’ staat in de notitie. Dus zullen er keuzes moeten worden gemaakt in wat de gemeente nog van de Kubus verwacht. Mogelijk moet er geschrapt worden in het aanbod, moeten maatschappelijk betrokken activiteiten worden beperkt en/of moet de bijdrage van Kubus aan evenementen en publiekstrekkers als LelyStart, Lely Sunday Afternoon en Lelykracht worden geminimaliseerd.

Ook de bibliotheek heeft geen vet op de botten om dit op te vangen. Daar zal het, dat kan niet anders, ten koste gaan van het aantal personeelsleden. Ook voor Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland betekent het dat er mensen weg moeten, waardoor de wachtlijsten voor de verschillende vormen van hulpverlening die men biedt zullen stijgen. Voor het Sportbedrijf Lelystad betekent het mogelijk dat het onderhoud van de accommodaties onder druk komt te staan, deze minder toegankelijk worden door prijsstijgingen en beperking van de openingsuren en dat er minder sportactiviteiten voor kwetsbare groepen komen. Voor Welzijn Lelystad betekent het dat ook daar de gemeente keuzes zal moeten maken in welke diensten men nog wel en welke men niet meer van de organisatie verwacht, want overal een beetje minder kan daar niet meer.

Smaken verschillen

Natuurlijk, smaken verschillen. Met name de zware aderlating die het schrappen van de inflatiecorrectie betekent voor MDF en de bibliotheek en de bezuiniging op de laatste wil een groot deel van de politiek anders zien. Voor Leefbaar Lelystad betekent het dat er wat hen betreft 150.000 euro subsidie minder aan Agora kan worden gegeven in 2021, stijgend naar een bedrag van 400.000 euro minder in 2023. De PVV vindt het geen probleem als er minder wordt uitgegeven aan Corneel, Agora of Kubus. Raadsbreed klinkt de wens dat er, als er toch meer geld komt van het Rijk, deze bezuinigingen als eerste worden teruggedraaid.

Niet eigen schuld

Want, dat is het trieste van deze hele operatie, juist het feit dat het Rijk vorig jaar minder geld heeft uitgegeven, maakt dat gemeenten in Nederland ook minder geld krijgen. Dat, gecombineerd met het feit dat sommige recente decentraliseringen zoals de jeugdzorg de gemeente meer geld kosten dan de vergoeding die men er van het Rijk voor krijgt, steekt enorm. ‘Dit is een belachelijke begroting, en daar kan het college van burgemeester en wethouders helemaal niets aan doen. Het is makkelijk om de schuld bij de landelijke overheid te leggen, maar in dit geval is dat wel terecht. Het begrotingsoverschot van het Kabinet wordt betaald door onze inwoners,’ concludeerde Emiel van der Herberg (PvdA).

Lastige operatie

Kortom: de gemeenteraad staat voor een lastige operatie en is daar nog niet uit. Smaakverschillen werden dinsdag uitgevochten en bediscussieerd, maar uiteindelijk zal er bezuinigd moeten worden. Die discussie wordt over anderhalve week vervolgd.