Nieuwe inzamelen in Lelystad belangrijke stap dichterbij

Lelystad - Met het besluit over de locaties waar de ondergrondse restafvalcontainers komen in de eerste twee stadsdelen, is de start van het nieuwe inzamelen in Lelystad een belangrijke stap dichterbij gekomen. De plaats van deze locaties is mede tot stand gekomen in afstemming met de buurt.

Bewoners van deze buurten die nog willen reageren op dit concept locatieplan kunnen dat doen door vóór 1 januari een zienswijze in te dienen op dit concept. Na ontvangst, verwerking en reactie op de zienswijzen wordt dan het definitieve locatieplan vastgesteld. Daarna kunnen de ondergrondse containers voor deze stadsdelen geplaatst worden. Onder stadsdeel 1 en 2 wordt verstaan de buurten: Kogge, Kempenaar, Gondel, Schouw, Punter, Karveel, Houtribhoogte, Hanzepark, Saerdam, Vliegent Hert, Fortuyn, Landstrekenwijk, Warande, Lelystad-Haven (inclusief Werkeiland), Jol, Galjoen, De Stelling, De Schans, De Veste en Stadshart (inclusief Grietenij).

Huis-aan-huis nieuwsbrief

De komende weken wordt een nieuwsbrief huis-aan-huis in de stadsdelen 1 en 2 verspreid waar de locaties per buurt worden aangegeven en waarin staat hoe een zienswijze kan worden ingediend. De nieuwsbrief is nu al online te lezen.

Binnenkort starten ook stadsdelen 3,4 en 5

In het najaar starten ook stadsdelen 3, 4 en 5 met het informeel afstemmen over de geplande locaties voor die buurten. Direct omwonenden ontvangen hier nog een uitnodiging voor. Naar verwachting zal het concept locatieplan voor deze stadsdelen begin 2020 ter inzage liggen. Ook op dit concept locatieplan kunnen bewoners dan nog reageren door een zienswijze in te dienen.

Andere manier van inzamelen

De gemeente Lelystad zet in op een duurzame samenleving, waarbij afval een grondstof wordt. Een samenleving waarin grondstoffen zo lang mogelijk hergebruikt worden. Daarom stapt de gemeente over op het nieuwe inzamelen: plastic verpakkingen, blik en drinkpakken worden aan huis met een bak ingezameld. Het dan nog overgebleven restafval kan in de ondergrondse containers of wordt eens per vier weken aan huis opgehaald. Deze andere manier van inzamelen levert een bijdrage aan de gemeentelijke ambitie van 100 kilo restafval per inwoner per jaar en een afvalscheidingspercentage van 75%. Het nieuwe inzamelen is nodig om de stap te zetten naar een circulaire economie.

Enquête

Voor restafval heeft elke buurt zich in 2018 in een enquête uitgesproken voor een voorkeur: of een container aan huis die eens in de 4 weken wordt ingezameld of een ondergrondse container in de buurt. Een overzicht welke buurt welke keuze heeft gemaakt is te vinden op www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen.

Mix aan maatregelen

Wanneer een stadsdeel klaar is om te starten met het nieuwe inzamelen, gaat ook een mix van maatregelen tegen bijplaatsingen van start. Zo zullen handhavers nog strenger controleren, worden afvalcoaches ingezet en kan grof huishoudelijk afval vanaf dat moment gratis opgehaald worden.