Vergunningen die leiden tot afnemende stikstofuitstoot kunnen weer verleend worden

Lelystad - De provincie Flevoland heeft samen met de elf andere provincies nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vergunningen die per saldo leiden tot afnemende stikstofuitstoot kunnen weer verleend worden.

Toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten wordt weer mogelijk, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging en in veel gevallen feitelijk tot een daling van stikstofbelasting. Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen.

De provincie Flevoland verleende direct na het vaststellen van de nieuwe beleidsregels de eerste vergunning. In Flevoland liggen geen Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. Wel kunnen projecten of activiteiten die in Flevoland plaatsvinden een stikstofeffect hebben op Natura 2000-gebieden in omliggende provincies. Vanwege de PAS-uitspraak van de Raad van State zijn er de afgelopen tijd vrijwel geen vergunningaanvragen waarbij stikstof aan de orde is binnengekomen. De vergunningverlening kan dus zonder achterstand worden opgepakt. De eerste natuurvergunning, op basis van de nieuwe beleidsregels, is verleend voor Windpark Groen.

Lees meer hierover op de website van de provincie Flevoland.