Gemeente Lelystad gaat fors bezuinigen

Lelystad - De gemeente Lelystad moet voor het komende jaar en de jaren erna fors bezuinigen. Wethouder financiën John van den Heuvel heeft daarvoor donderdag de maatregelen voorgesteld waar de gemeenteraad zich over zal moeten buigen.

Structureel

Het gaat om een te bezuinigen bedrag van zo’n tien miljoen euro structureel. De grootste pijn zal worden gevoeld bij de gemeente zelf en de gesubsidieerde instellingen. Voor hen wordt de inflatiecorrectie geschrapt. ‘Dat betekent per saldo een bezuiniging, voor de gemeente en voor de instellingen, want de kosten stijgen, maar het geld dat binnenkomt niet.’

Daarnaast wordt er de komende jaren een stevige greep gedaan uit de reserves van Lelystad, het zogenaamde ‘weerstandsvermogen’. Voor 2020 wordt voorgesteld daar vier miljoen euro uit te halen, voor 2021 is dat twee miljoen en voor 2022 één miljoen. Vanaf 2023 kan het weerstandsvermogen dan weer worden aangevuld. Die maatregelen leveren voor de komende jaren een sluitende begroting op. Volgens Van den Heuvel is dat op deze manier verantwoord, al zal de provincie als toezichthouder er ook wat van kunnen vinden.

Oorzaken

Dat de gemeente Lelystad moet bezuinigen, heeft twee voorname oorzaken. Ten eerste krijgt men fors minder geld uit het Gemeentefonds, het geld van het Rijk dat naar de gemeenten gaat. Daar hebben alle gemeenten in Nederland last van. Ten tweede komt Lelystad, ook een probleem waar meer gemeenten mee kampen, tekort op de Jeugdzorg. Het Rijk heeft in 2015 taken op het gebied van de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gedecentraliseerd naar de gemeente, maar dat ging gepaard met een forse bezuiniging.

Omdat de vraag naar jeugdzorg juist toeneemt, komt de gemeente daar elk jaar miljoenen tekort. Dit jaar is er een extra tekort voorzien van 3,1 miljoen euro, volgend jaar stijgt dat naar 3,7 miljoen. Het Rijk heeft wel wat extra geld toegezegd, maar die 1,6 miljoen euro is niet voldoende om de tekorten te dekken. Ook voor de WMO wordt vanaf 2021 een tekort voorzien.

Ook dit jaar

De financieel zware tijden voor Lelystad werken ook dit jaar nog door op de gemeentebegroting. Voor 2019 wordt er een tekort voorzien van 5,5 miljoen euro. Ook dat zal worden gedekt uit het weerstandsvermogen.

Andere bezuinigingen

Los van de inflatiecorrectie en de hap uit het weerstandsvermogen, zijn er ook nog andere bezuinigingsvoorstellen. Zo krijgt de bibliotheek een ‘taakstelling’ opgelegd van 50.000 euro minder subsidie in 2021, oplopend naar 100.000 euro in 2023. ‘We dagen de bibliotheek daarbij uit dat niet op te lossen door te snijden in de openingsuren, maar door meer inkomsten te genereren uit wat men te bieden heeft en de geweldige locatie die men heeft.’

Daarnaast komt er een onderzoek naar meer samenwerking tussen de culturele aanbieders in deze stad, Theater Agora, Kubus, de bibliotheek en poppodium Corneel. Daar hangt nog geen prijskaartje aan, maar mogelijk valt daar ook financieel voordeel uit te halen. Er valt dan te denken aan mogelijke (fysieke) samenvoegingen van instellingen in één gebouw. ‘Maar je zou ook kunnen denken aan één directie en één cultuurdirecteur in Lelystad.’ Dat onderzoek moet volgend jaar gereed zijn.

Belastingen stijgen

Ook wordt er voorgesteld om vanaf 2022 de Onroerend Zaakbelasting (OZB) voor woningeigenaren met drie procent extra te laten stijgen. Volgens Van den Heuvel komt dat neer op een tientje per jaar extra voor een gemiddelde woningeigenaar. ‘Dat bedrag staat gelijk aan wat wij vanaf die tijd mislopen aan precariobelasting, omdat die dan wordt afgeschaft. Als het goed is merken mensen dat weer in de rekening die zij betalen aan het waterleidingsbedrijf, die dan minder zal worden.’

Ook de hondenbelasting wordt volgend jaar verhoogd. Dat levert de gemeente 60.000 euro per jaar extra op.

De gemeenteraad buigt zich binnenkort over de voorstellen.