'Evenwichtige begroting Dronten vraagt duidelijke politieke keuzes'

Dronten - De gemeente Dronten heeft nog steeds een sluitende meerjarenbegroting. Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage 2019. 'Maar om de begroting in evenwicht te houden, moeten er duidelijke politieke keuzes worden gemaakt', zo stelt het college van burgemeester en wethouders.

‘Dat willen we doen samen met de gemeenteraad en de samenleving’, zegt wethouder Ton van Amerongen van financiën.

Blij met initiatieven

Het college geeft in de voortgangsrapportage aan blij te zijn met initiatieven die van de grond zijn gekomen. ‘Mooie voorbeelden hiervan zijn onder meer het participatieproces voor de herinrichting van de Walvisstraat en De Zuid, het toekomstbestendig maken van het zwembad Biddinghuizen, de totstandkoming met betrokken partners van themaplannen voor het sociaal domein en de wijze waarop met inwoners de Omgevingswet wordt voorbereid.’

Keuzes maken in lopende beleid

Het college benadrukt in de rapportage voortdurend te ervaren dat de samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties een verrijking zijn voor de totstandkoming van beleid en de uitvoering ervan. ‘Het betekent wel dat wanneer we nieuw beleid de ruimte willen geven keuzes moeten maken in het lopende beleid’, voegt wethouder Van Amerongen toe.

Het college spreekt haar tevredenheid uit over de voortgang ten opzichte van de begroting. Gelijktijdig wordt geconstateerd dat het de gemeente steeds meer moeite heeft om ook het meerjarenperspectief sluitend te houden. Het voorgestelde herijkingsproces moet leiden tot maatregelen om de begroting ook in de toekomst in evenwicht te houden. Dit proces wil het college van Dronten samen met de gemeenteraad en de samenleving tot stand brengen.

De Voortgangsrapportage en het raadsvoorstel worden in de gemeenteraadsvergadering van september besproken.