Bocht in De Zuid wordt definitief niet verlegd

Dronten – De plannen voor het omleggen van de bocht in De Zuid ter hoogte van De Rede in Dronten zijn definitief van de baan. En bij de herinrichting wordt De Zuid met geluidsarm asfalt geasfalteerd. Dat heeft wethouder Irene Korting bekend gemaakt.

Bocht verleggen

Twee jaar geleden maakte de gemeente bekend dat De Zuid en de Walvisstraat zouden worden heringericht. Beiden zijn aan groot onderhoud toe en ook de verkeerssituatie en de toegenomen verkeersintensiteit vroegen om maatregelen.

Eén van de voornaamste veranderingen zou zijn dat De Zuid zou worden omgelegd. De bocht die nu tussen de Open Hof en het gemeentehuis loopt, zou worden verlegd naar een nieuwe weg tussen de achterkant van de Open Hof en de (velden van) het Ichthus College.

Ander plan

Die plannen stuitten op veel weerstand van omwonenden. Dat leidde er onder andere toe dat GroenLinks in november 2017 aan de noodrem trok. Men vroeg in een motie om een nieuw voorstel dat wel op draagvlak kon rekenen bij omwonenden. Die motie werd vervolgens door de gehele gemeenteraad ondersteund.

‘Het plan wast er nu voorligt is iets heel anders dan het plan dat ik aantrof bij mijn aantreden,’ zegt wethouder Korting. De afgelopen maanden hebben er veel overleggen plaatsgevonden met omwonenden en ondernemers in het gebied. Dat heeft er onder andere toe geleid dat het verleggen van de bocht uit het plan is gehaald.

Maatregelen

Wel wordt de rijrichting op De Rede omgekeerd, om de inrit bij het gemeentehuis veiliger te maken. Het autoverkeer kruist daar met fietsers en dat zorgt regelmatig voor onveilige situaties. Voor fietsers wordt aan één zijde van De Zuid een fietspad voor twee richtingen aangelegd, zodat fietsers niet meer ‘spookfietsen’ op het fietspad dat nu achter het gemeentehuis langsloopt.

Daarnaast komt er ter hoogte van Open Hof een voetgangersoversteekplaats, wordt de krappe bocht bij de locatie Steenbergen tussen de Walvisstraat en de Barkasstraat verruimd en komt er meer beplanting voor een groenere uitstraling.

Geluidsarm asfalt

Ook heeft er een geluidsonderzoek plaatsgevonden, omdat met name bewoners van De Landmaten klaagden over geluidsoverlast van het toegenomen verkeer. Ofschoon het onderzoek laat zien dat de geluidsoverlast geen normen overschrijdt, stelt de wethouder de gemeenteraad voor toch geluidsarm asfalt aan te leggen op het deel langs De Boeg en de Landmaten, een weggedeelte dat toch al aan onderhoud toe was.

Tot slot komen er fietsoversteken bij de Lancasterdreef en de Pimpernel. De laatste krijgt ook een voetgangersoversteek.

Iets duurder

Al met al vallen de plannen wel wat duurder uit dan was voorzien. Er was in de oude plannen uitgegaan van 2,6 miljoen euro aan kosten. Dat wordt 2,8 miljoen euro. Totaal bedragen de kosten 4 miljoen euro, maar 1,2 miljoen kan worden betaald uit het reguliere onderhoudsbudget.