Lelystad wil tijdelijk de urgentieregeling voor huisvesting statushouders hervatten

Lelystad - De gemeente ziet zich gedwongen statushouders toch weer urgentie te geven bij de toewijzing van een woning. ‘Anders kunnen we dit jaar niet voldoen aan de taakstelling van het Rijk,’ denkt wethouder Janneke Sparreboom. Het is een tijdelijke maatregel, want vanaf volgend jaar kan de urgentieregeling er weer vanaf.

Dringen(d)

De gemeenteraad besloot eind vorig jaar statushouders uit de urgentie te halen. Die bepaalt welke groepen van woningzoekenden voorrang krijgen op de toewijzing van sociale huurwoningen.

Het gaat dan om mensen die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen, een verblijfsvergunning hebben gekregen en hier dus mogen blijven. Zij moeten een woning krijgen, maar dat mocht volgens een meerderheid van de gemeenteraad niet ten koste gaan van andere Lelystedelingen die dringend een woning nodig hebben.

Lege woning

Tegelijkertijd moet Lelystad van het Rijk een bepaald aantal statushouders huisvesten. ‘In 2018 waren dat er 92, voor dit jaar zijn dat er 54,’ aldus Sparreboom. En dat lukt dit jaar nog niet zonder urgentieregeling.

De soep wordt volgens Sparreboom wel minder heet gegeten dan ze wordt opgediend. ‘We hebben met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afgesproken dat het bij statushouders die zich in Lelystad vestigen moet gaan om gezinshereniging. Dat betekent dat het gaat om de hereniging van gezinnen waarvan één of meer leden al in Lelystad wonen.’ Dat betekent weer dat de gezinnen naar een groter huis binnen Lelystad verhuizen, maar dus ook een ander kleiner huis leeg achterlaten. ‘Er komt dus ook een woning vrij.’

Toekomst

Volgend jaar kan de urgentie er weer vanaf. ‘Er zijn dan genoeg alternatieven voorhanden, zoals de tot appartementen omgebouwde kantoren in het Lelycentre en nieuwbouw van sociale huurwoningen.’ Sparreboom wil daarover afspraken maken met Centrada, maar ook met particuliere verhuurders.

Als de gemeente toegewezen statushouders niet huisvest, kan de provincie ingrijpen en de kosten van opvang in een asielzoekerscentrum doorrekenen aan de gemeente.

Omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat, wil Sparreboom dit wel eerst voorleggen aan de gemeenteraad. Tot die tijd kunnen statushouders geen gebruik maken van de urgentieregeling.

Alternatieve invulling vanaf 2020

Voor 2020 gaat de gemeente – buiten de urgentieregeling om - op zoek naar alternatieven om de groep te huisvesten vergunninghouders aan een woning te helpen. De gemeente wil daarover afspraken maken met Centrada en andere particuliere verhuurders. De door hen te realiseren en te beheren tijdelijke woningbouw in de vorm van zogenoemde short-stay en mid-stay voorzieningen is een van de beoogde oplossingen. 

Bij transformatie van kantoorpanden naar woningen, zoals in het Lelycentre, is het de bedoeling  afspraken te maken over het beschikbaar stellen van woningen voor vergunninghouders. Gemeente en Centrada werken nog aan maatregelen die de doorstroming in de sociale huurwoningmarkt bevorderen. Daarvan profiteren alle woningzoekenden. De oplevering van enkele honderden nieuw gebouwde sociale huurwoningen in 2019 en 2020 levert daar al een flinke bijdrage aan. Daarnaast spant de gemeente zich in om de uitstroom uit instellingen regionaal anders te verdelen en daarmee de druk op de huurmarkt in Lelystad te verminderen. 

‘Wensen en bedenkingen’

Het college van Lelystad legt de resultaten van haar onderzoek, de daaruit getrokken conclusie en voorgestelde maatregelen voor ‘wensen en bedenkingen’ voor aan de gemeenteraad.