College Lelystad legt twee ambitieniveaus in nota sport voor aan gemeenteraad

Lelystad - Het college van Lelystad legt de Kadernota ‘Lelystad in beweging 2019-2022' voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor. De financiële mogelijkheden van de gemeente zijn gelimiteerd en vragen om keuzes. Daarom worden in de kadernota twee ambitieniveaus voorgelegd: het continuïteitscenario en het ontwikkelscenario.

Logische keuze

Gelet op de noodzaak om als gemeente te bezuinigen, ziet het college het continuïteitscenario als de logische keuze. 'Zorgen dat de voorzieningen voor sport en bewegen van goede kwaliteit, bereikbaar en betaalbaar zijn, levert een bijdrage aan een vitale, inclusieve en gezonde stad. Via stimuleringsprogramma’s bieden we alle inwoners de mogelijkheid om op hun eigen niveau deel te nemen aan beweeg- en sportactiviteiten,' aldus Elly van Wageningen, wethouder sport en bewegen. 'We willen graag in blijven zetten op het versterken van de verenigingen en het stimuleren van de deelname aan sport en bewegen.'

Bewegen en meedoen prioriteit

Met het vaststellen van de Hoofdlijnennotitie 'Sport en Bewegen 2019-2022' heeft de gemeenteraad gekozen om bij het gemeentelijk beleid op het gebied van sport en bewegen prioriteit te geven aan de beleidsperspectieven ‘Bewegen’ en ‘Meedoen’. Dat houdt in dat breedtesport ook in de komende periode prioriteit krijgt en het sport- en beweegbeleid waar mogelijk inhoudelijk aansluit op het gemeentelijk gezondheidsbeleid en de Kadernota Sociaal Domein 2019-2022.

Inhoudelijke en financiële kaders

De kadernota 'Lelystad in beweging’ geeft voor de periode 2019-2022 aan wat de gemeente Lelystad beleidsmatig doet en wil doen op het gebied van sport en bewegen; welke inhoudelijke en financiële kaders richting geven aan het sport- en beweegbeleid; wat de verbindingen zijn met andere beleidsterreinen en hoe wordt bijgedragen aan een integrale aanpak van het gemeentelijk beleid.