Provincie draagt 2,5 miljoen euro bij aan gebiedsontwikkeling Schokland

Schokland - De provincie Flevoland draagt maximimaal 2,5 miljoen euro bij aan de eerste fase van de integrale gebiedsontwikkeling van Schokland. De bijdrage, afkomstig uit het potje van de Zuiderzeelijn, wordt geïnvesteerd in de aankoop en inrichting van gronden voor het nieuwe recreatie- en natuurgebied.

De gemeente Noordoostpolder had deze subsidie aangevraagd. Met de integrale gebiedsontwikkeling wil de gemeente maatregelen nemen ter bescherming, instandhouding en ontwikkeling van het gebied. Naast cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden gaat het om het vergroten van de herkenbaarheid van Schokland als Werelderfgoed.

Bewaren en beschermen

Het gebied rond Schokland wordt gekenmerkt door de karakteristieke hoogteligging van het voormalige eiland en de aanwezigheid van unieke archeologische resten in de bodem. De Werelderfgoedstatus die UNESCO hieraan geeft, benadrukt het belang om Schokland ook in de toekomst te bewaren en beschermen.

[De tekst gaat verder na de foto]

Bodemdaling

Echter, door de bodemdaling rond Schokland dreigen de archeologische waarden aan de lucht te worden blootgesteld en verloren te gaan. De oplossing is gevonden in het provinciale Nieuwe Natuur-project ‘Nieuwe Natuur bij Schokland’ waarbij het huidige gebruik van de grond zal veranderen. Door vernatting van het gebied worden de archeologische, landschappelijke en natuurlijke waarden behouden. Naar verwachting resulteert dat in meer dagtoeristen, verblijfstoeristen en toeristische ondernemers en daarmee in economische structuurversterking in Noordelijk Flevoland. Het natuurproject vormt de eerste fase van een grotere ‘integrale’ gebiedsontwikkeling op Schokland.

De bijdrage uit de ZZL-middelen als bijdrage in de eerste fase van de gebiedsontwikkeling zal worden geïnvesteerd in de aankoop en inrichting van gronden voor het nieuwe recreatie- en natuurgebied. Een onderzoeksprogramma en publieksactiviteiten rond de opgravingen van het zuidelijk duingebied maken hier deel van uit.

Activiteiten voor 2021 afgerond

De gemeente Noordoostpolder verwacht deze activiteiten voor het einde van 2021 af te ronden. Door het gebied attractiever en beter beleefbaar te maken draagt de integrale gebiedsontwikkeling bij aan de bekendheid en het imago van het Werelderfgoed. Naar verwachting resulteert dat in meer dagtoeristen, verblijfstoeristen en toeristische ondernemers en daarmee economische structuurversterking in Noordelijk Flevoland.