'Houd Lelystad Airport dicht, en onderzoek positieve effecten inkrimping luchtvaart'

Lelystad - De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) vragen minister Cora van Nieuwenhuizen om Lelystad Airport de komende jaren dicht te houden. Ze willen dat ze eerst onderzoekt wat de gevolgen zijn van een inkrimping van de Nederlandse luchtvaart met 25 procent van het totale aantal vluchten van en naar de Nederlandse luchthavens.

'Als deze gevolgen voor de economie, milieu en leefomgeving beperkt of zelfs positief zijn, dan is het zeer onverstandig om nu nog een nieuwe luchthaven te openen, die met laagvliegroutes boven zes provincies voor onevenredig grote overlast in de groene Noord- en Oost-Nederlandse regio's gaat zorgen', aldus SATL.

Zienswijze op Luchtvaartnota 2020-2050

De actiegroepen reageren daarmee in een zienswijze op de notitie reikwijdte en detailniveau voor de op te stellen Luchtvaartnota 2020-2050, die de minister vier weken geleden publiceerde. Deze notitie vormt de opmaat voor de milieueffectrapportage, die de minister wil doorlopen voor de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050. In deze Luchtvaartnota geeft het Rijk een visie over de richting die het kiest met betrekking tot de luchtvaart in het algemeen, en de toekomst van de Nederlandse luchthavens in het bijzonder.

SATL richt zich in haar zienswijze rechtstreeks tot minister Van Nieuwenhuizen, die verantwoordelijk is voor het Nederlandse luchtvaartbeleid: 'Burgers zijn mede door toedoen van úw beleid met groot enthousiasme in de armen van prijsvechtmaatschappijen zoals RyanAir, EasyJet en Vueling gedreven. Plofvliegers, die het niet zo nauw nemen met de belangen van hun werknemers, en nog minder met de negatieve effecten van vliegen op leefomgeving, milieu en klimaat. U laat jongeren, volwassenen en ouderen wennen aan het in hoge frequentie ondernemen van vliegtrips. Niets schadelijker voor het klimaat dan het ondernemen van korte vliegtrips door heel Europa en de rest van de wereld. Deze dragen in onevenredig grote mate bij aan de opwarming van de aarde'.

'Het Dubai van West-Europa'

SATL vindt dat de minister in de eerste contouren die ze heeft vrijgegeven van de Luchtvaartnota 2020-2050 enkel aanstuurt op verdere groei, en Nederland daarmee tot het Dubai van West-Europa wil maken. 'De inzet van het Rijk voor het stimuleren van andere vervoermiddelen voor grensoverschrijdend vervoer komt niet aan de orde, terwijl geschat wordt dat de luchtvaart in Nederland zo’n 10 tot 20 procent van de CO2-uitstoot voor rekening neemt'.

Klimaatverandering

'De komende decennia staan voor miljoenen geboren, en miljoenen ongeboren Nederlanders in het teken van een snel veranderend klimaat. We merken en voelen het allemaal. Ook dit jaar ligt de natuur in ons land al weer twee weken voor op het gemiddelde schema, en alweer kampen we in Oost-Nederland met langdurige droogte. Misschien willen we de ongemakkelijke waarheid van klimaatverandering liever niet onder ogen zien. Echter: de komende drie decennia zijn er geen mogelijkheden om de klimaateffecten met andere luchtvaartmaatregelen te lijf te gaan dan met krimp van het aantal vliegbewegingen', schrijft SATL in haar zienswijze.

'Slimme krimp'

SATL acht het van groot belang om naast het doorlopen van een m.e.r.-procedure ook een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) op te stellen bij de Luchtvaartnota. Hierin kunnen de positieve en negatieve effecten van een krimpscenario van de luchtvaart op de Nederlandse economie en leefomgeving worden onderzocht. De actiegroepen schatten in dat een krimp van de Nederlandse luchthavens positief kan uitvallen voor de Nederlandse economie, vooral wanneer daarbij actief korte vluchten worden overgeplaatst naar bijvoorbeeld de trein. 'Allereerst kan de staat met hogere luchthaventarieven meer verdienen aan Schiphol. Daarnaast ontstaan er met een slimme krimp nieuwe bouwmogelijkheden in de regio rond Schiphol. Verder levert het uitplaatsen van vluchten een enorme CO2-reductie op, waardoor de klimaatopgave eerlijker en over meer schouders wordt verdeeld'.

Vlieglawaai

Tenslotte vindt SATL dat minister Van Nieuwenhuizen eerst een landsdekkende berekening en meting zou moeten uitvoeren van de hoogte van de geluidsbelasting door vlieglawaai. De actiegroepen ontvangen dagelijks vragen uit het hele land over vlieglawaai, waarbij opvalt dat deze vragen veelvuldig komen uit gebieden waar vliegtuigen relatief hoog vliegen. 'Het lijkt er op dat de grote aantallen vliegtuigen die door het Nederlandse luchtruim vliegen, steeds meer beginnen op te vallen bij de burger en tot een toenemende mate van overlast door 'vliegtuigonweer' leiden'.

Minister Van Nieuwenhuizen betrekt de zienswijze van SATL bij de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050, die zij in de loop van 2019 aan de Tweede Kamer hoopt te kunnen voorleggen.

Gerelateerd nieuws