Gemeente Lelystad ontkomt niet aan bezuinigen

Lelystad - De gemeente Lelystad moet de komende jaren bezuinigen. Dit blijkt uit de kadernota 2020-2023, die het college dinsdag aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Inhoudelijke uitgangspunten

In de kadernota stelt het college kaders voor die te maken hebben met de inhoudelijke uitgangspunten van het raadsprogramma en de inzet van financiële middelen. De kadernota vormt de basis voor de programmabegroting 2020-2023, die in het najaar wordt opgesteld.

Minder gunstig

Wethouder John van den Heuvel: 'Vooruitkijkend naar 2020 en verder zijn de structurele ontwikkelingen toch minder gunstig in vergelijking met een half jaar geleden. Het resulteert in een oplopend tekort in de komende jaren en dat  betekent dat we moeten bezuinigen. Dat is niet prettig en doet pijn, maar is helaas noodzakelijk.'

Bezuinigingsmogelijkheden

Bij het vaststellen van de begroting 2019-2022  was al met de raad afgesproken dat er een pakket met bezuinigingsmogelijkheden uitgewerkt zou worden ter grootte van drie miljoen euro. Van den Heuvel: 'De ontwikkeling in het afgelopen half jaar hebben er voor gezorgd dat er een groter bedrag van ruim vier miljoen gezocht moet worden om de begroting sluitend te krijgen. We hebben kritisch gekeken waarop bezuinigd zou kunnen worden. Dat heeft geresulteerd in een aantal maatregelen, die we voorleggen aan de raad via deze kadernota.'

Meerjarige beeld geactualiseerd 

Met de kadernota 2020-2023 wordt het meerjarige beeld opnieuw geactualiseerd. Er is gekeken naar de financiële ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en die de gemeente zeker geld gaan kosten. Het gaat hier bijvoorbeeld om een hogere gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen, het rekening houden met een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren en de veranderingen binnen de diverse uitkeringen die de gemeente ontvangt vanuit het Rijk. Deze ontwikkelingen leiden tot een niet sluitende meerjarenraming 2020-2023. Vanwege de financiële krapte worden alleen de meest noodzakelijke voorstellen aan de raad voorgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het tegengaan van ondermijning en het langdurig inbedden van de persoonsgerichte aanpak (ook voor jongeren onder de 18 jaar).

Jaarrekeningresultaat 2018

Terugkijkend op het afgelopen boekjaar 2018 is het beeld positief, met een voorlopig jaarrekeningresultaat ter grootte van €7.671.754,- In deze kadernota wordt aan de raad een voorstel gedaan over wat er met het geld moet gebeuren. Het college stelt voor om een gedeelte toe te voegen aan de algemene reserve en een deel beschikbaar te houden voor het dekken van voorstellen die een of twee jaar een extra impuls nodig hebben.

Belangrijke ontwikkelingen

Voorgesteld wordt te intensiveren ofwel meer geld uit te geven aan enkele belangrijke ontwikkelingen voor het Lelystad van de toekomst. Voorbeelden zijn   het voortzetten van accountmanagement bij economische zaken en de ondersteuning van de luchthavenontwikkeling. Ook wordt er ingezet op een toekomstbestendige vorm van ziekenhuiszorg in Lelystad en  wordt er uitvoering gegeven aan de versnellingsopgave op het gebied van woningbouw. 

Raadsbehandeling

In mei neemt de gemeenteraad een besluit over de kadernota 2020-2023.